• 93 233 24 32
 • registrexarter@adin.cat
 • ADIN

Xàrter nàutic – Informació i normatives

El xàrter nàutic a Catalunya

PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL XÀRTER NÀUTIC I FRENAR L’INTRUSISME, DES D’ADIN I SEGUINT EL MODEL DE BALEARS, IMPULSEM EL REGISTRE D’EMBARCACIONS DE XÀRTER A CATALUNYA, MITJANÇANT DECLARACIONS RESPONSABLE DE L’EMPRESA.

A més a més, sigui per les poques hores d’ús de la flota i/o pels costos de manteniment, hi ha una tendència molt gran al lloguer fraudulent d’embarcacions en llista 7ª, això a més d’una gran competència deslleial per a les nostres empreses, addicionalment inclou riscos pels arrendataris, en quant a manca de seguretat, pel que fa a patrons no professionals, manca de revisions i infraassegurances, com des d’ADIN vàrem denunciar al juliol 2019 al Telenotícies de TV3.

El hàbits del usuaris nàutics estan canviant. Abans la pràctica totalitat dels navegants eren o aspiraven a ser els propietaris de la seva pròpia embarcació. En els darrers anys, la tendència a llogar embarcacions està en procés de gran creixement. Al 2019, el mercat de lloguer d’embarcacions representa a tot l’Estat un 27,6% del total d’embarcacions matriculades i un 31,1 % a Catalunya, més d’1 de 4 i prop d’1 de cada 3, respectivament.

CARACTERÍSTIQUES REGISTRE XÀRTER ADIN:
CARÀCTER PÚBLIC
VALIDESSA BIANUAL (octubre 2019/setembre 2021)
INCLOU ADHESIU IDENTIFICATIU PER A LES EMBARCACIONS

Normativa

El contracte de Xàrter (Arrendament Nàutic)

El 2014, es va publicar la Llei 14/ 2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima (LNM) que substitueix la normativa del Codi de Comerç de 1885.

Aquesta nova Llei, ve a regular també la nàutica d’esbarjo i esportiva, i en el cas específic del Xàrter nàutic, regla també el contracte d’arrendament nàutic, que per regla general, es bastant favorable per a l’arrendatari, generalment un consumidor final, i entre les obligacions de l’arrendador inclou l’obligació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil (regulada al Real Decret 607/ 1999).

Aquesta normativa d’àmbit estatal, està/estarà complementada per altres normatives d’àmbit autonòmic:

LEGISLACIÓ RELLEVANT

ESTATAL:


CATALUNYA:

 • Actualment, no existeix normativa específica. Tot i que el Projecte de Llei de Ports, actualment, en tràmit parlamentari, recollirà alguns aspectes, dels que informarem quan entri en vigor.

BALEARS:

Resum de les principals obligacions de l’arrendatari i de l’arrendador

OBLIGACIONS DE L'ARRENDATARI:

 • Pagar el preu del lloguer en els termes convinguts.
 • Utilitzar l'embarcació d'acord amb el pactat.
 • Mantenir l'embarcació en estat de navegabilitat (com a obligació de fer un bon ús del vaixell).
 • Informar al més aviat a l'arrendador dels danys que pogués patir l'embarcació.
 • Reparar els danys provocats per culpa seva.
 • Lliurament i devolució de l'embarcació en el moment i lloc convinguts.
 • No subarrendar ni cedir l'embarcació llevat de pacte en contra.
 • En el contracte de lloguer amb dotació seguir les instruccions del Capità relatives a la seguretat a bord.

OBLIGACIONS DE L'ARRENDADOR:

 • Lliurar l'embarcació a l'arrendatari en el lloc i temps convinguts, i en perfectes condicions de navegabilitat.
 • Realitzar les reparacions necessàries per mantenir l'embarcació en estat de navegabilitat.
 • Indemnitzar a l'arrendador en el supòsit de retard en el lliurament de l'embarcació.
 • Tenir l'embarcació assegurada (responsabilitat civil).